• s5.jpg
 • s4.jpg
 • s3.jpg
 • s2.jpg

Aktywizuj się!

 

- logotyp_samorzad.png

Rekrutacja do projektu zakończona! Szukasz kursu lub stażu? Zadzwoń - 506 380 947 / 61 28 64 964

Co oferujemy: kursy zawodowe, staże

Dla kogo: bierni zawodowo między 15 a 64 rokiem życia, zagrożeni ubóstwem, wykluczeniem społecznym, niepełnosprawni, korzystający ze wsparcia opieki społecznej, z terenów gmin: Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska, Zaniemyśl, Brodnica, Dolsk, Książ Wlkp., Kołaczkowo, Miłosław, Nekla, Pyzdry, Września

Przyjmujemy zgłoszenia na: staże, kursy zawodowe

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 506 380 947

 

Realizator projektu:

Centrum Kształcenia Ustawicznego Euronauka Sp. z o.o.

ul. Harcerska 18, 63-000 Środa Wlkp.

tel./fax +48 61 28 64 964, +48 61 28 64 965

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.euronauka.eu

Partner projektu:

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi

ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo

tel./fax +48 61 898 30 68

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.jadwiga.org 

Spis treści:

 1. Cele projektu
 2. Rekrutacja
 3. Wsparcie w ramach projektu
 4. Dokumenty do pobrania
 5. Kontakt
 6. Harmonogramy wsparcia

 


 

Cele projektu

 

Celem projektu „Aktywizuj się!” jest integracja społeczna i zawodowa 40 osób, przy wykorzystaniu różnych form aktywizacji i podjęcie zatrudnienia przez 8 osób. Cel ma zostać zrealizowany w okresie od 01.06.2017 r. do 31.05.2018 r., a wsparciem ma zostać objętych 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gmin wiejskich obszarów funkcjonalnych, wymagających wsparcia procesów rozwojowych, z powiatów średzkiego, śremskiego i wrzesińskiego.

 

Dodatkowym celem projektu jest:

 • Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, umiejętności i kompetencji przez uczestników
 • Zdobycie przez uczestników doświadczenia zawodowego
 • Przełamanie barier osobowościowych, które utrudniają funkcjonowanie na rynku pracy

Najważniejsze informacje o projekcie:

Okres realizacji: 01.06.2017 r. - 31.12.2018 r.

Wartość projektu: 389 306,75 zł

Kwota dofinansowania: 369 841,41 zł

 

Najważniejsze efekty projektu:

 • Liczba osób objętych Indywidualnym Planem działania (IPD) - 40
 • Liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu – 40
 • Liczba osób, która skorzystała ze wsparcia psychologicznego - 40
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje/ kompetencje/ umiejętności – 36
 • Liczba osób, która wzięła udział w stażu – 14

 

Adresaci projektu:

Projekt jest skierowany do 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

 

Wsparcie oferowane w ramach projektu

 • Aktywizacja społeczna uczestników, w tym:
  • Indywidualne konsultacje psychologiczne (2 godz. na osobę) – 40 osób
  • Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych (30 godzin) – 40 osób
  • Aktywizacja zawodowa uczestników, w tym:
   • Indywidualne poradnictwo zawodowe (Indywidualny Plan Działania) dla każdego z uczestników (4 godz. na osobę) – 40 osób
   • Kurs Aktywnego Poszukiwania Pracy (35 godzin zegarowych) – 40 osób
   • kursy zawodowe – 36 osób
   • staże, które trwają od 3 do 6 miesięcy – 14 osób
   • Pośrednictwo pracy (3 godz. na osobę)

Niektóre formy wsparcia wymienione powyżej są realizowane w formie wyjazdowej.

 

Uczestnikom zostaną zapewnione:

 • bezpłatny udział w projekcie
 • stypendia szkoleniowe i stażowe
 • zwrot kosztów dojazdu na każdy dzień szkolenia i stażu
 • bezpłatne materiały szkoleniowe
 • poczęstunek formie cateringu

 


 

Rekrutacja

 

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły do 31.12.2018 r.

Kto może wziąć udział w projekcie:

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Dodatkowe warunki uczestnictwa:

 • Status na rynku pracy: osoby bierne zawodowo
 • Wiek: osoby w wieku 15-64 lata
 • Miejsce zamieszkania: gminy Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska, Zaniemyśl, Brodnica, Dolsk, Książ Wlkp., Kołaczkowo, Miłosław, Nekla, Pyzdry, Września
 • Płeć: ponad 60% kobiet
 • osoby niepełnosprawne o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności: 10% uczestników
 • osoby spełniające przesłankę ubóstwa, doświadczającą wielokrotnego wykluczenia społecznego: 20% uczestników
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa: 70% uczestników.

 

Zgłoszenie do projektu

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie Formularza rekrutacyjnego.

 

ETAPY REKRUTACJI:

1. Złożenie Formularza zgłoszeniowego i weryfikacja kwalifikowalności kandydata do projektu.

2. Ocena kandydata prowadzona przez psychologa. Ocena polega na weryfikacji potrzeb, predyspozycji oraz ocenie motywacji do zmian.

O przyjęciu do projektu będzie decydowała liczba punktów otrzymanych przez kandydatów od psychologa.

 

W rekrutacji zarezerwowane będą miejsca dla następujących osób:

 • kobiety – minimum 60% uczestników
 • osoby niepełnosprawne o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – minimum 10% uczestników
 • osoby spełniające przesłankę ubóstwa, doświadczającą wielokrotnego wykluczenia społecznego – 20% uczestników
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – 70% uczestników

 

Wszystkie informacje nt. naboru będą umieszczane na stronie internetowej Euronauki.

 


 

Wsparcie oferowane w projekcie

 

W projekcie założono kilka różnych form wsparcia, z których będą mogli wybierać uczestnicy. Każdy uczestnik otrzyma wsparcie dostosowane do swoich indywidualnych potrzeb.

 1. Indywidualne konsultacje psychologiczne (2 godz. na osobę)
  Wsparcie obejmuje diagnozę indywidualną, na podstawie testów i rozmów. Psycholog będzie wspierał uczestników w zakresie motywacji do działania, zmiany sytuacji życiowej, budowania postawy proaktywnej, budowaniu poczucia wł. wartości i pozytywnego wizerunku.

 2. Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych (30 godzin)
  Celem warsztatów jest rozwijanie kompetencji społecznych uczestników.

 3. Indywidualne poradnictwo zawodowe (Indywidualny Plan Działania)
  Każdy uczestnik będzie miał przygotowany Indywidualny Plan Działania (IPD) przez doradcę zawodowego, w konsultacji z psychologiem, poprzez pogłębiony wywiad i test predyspozycji zawodowych. IPD będzie sporządzony przy uwzględnieniu wykształcenia, sytuacji społeczno-zdrowotnej, możliwości oraz preferencji uczestnika, predyspozycji zawodowych i ograniczeń.

 4. Pośrednictwo pracy
  Celem pośrednictwa jest kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami uczestnika. Podczas trwania projektu pośrednik pracy będzie wspierał uczestników w poszukiwaniu pracy.

 5. Kurs Aktywnego Poszukiwania Pracy (35 godzin zegarowych)
  Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy o rynku pracy oraz umiejętności samodzielnego poszukiwania pracy przez uczestników.

 6. Kursy zawodowe (dla 36 osób)
  Kursy zawodowe mają na celu nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie.

  Dobór tematów kursów będzie dokonywanie zgodnie z Indywidualnym Planem Działania każdego uczestnika.

 7. Staże zawodowe (dla 14 osób)
  Celem jest nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego poprzez staże spełniające standardy zgodne z Europejską i Polską Ramą Jakości Praktyk i Staży.

  Stażystom przysługuje:
  - stypendium stażowe w wysokości 1 500 zł „na rękę"
  - zwrot kosztów dojazdu na staż
  - opłacenie badania lekarskiego
  - zakup odzieży ochronnej dla wybranych stażystów
  - ubezpieczenie NNW

 


 

Do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne Dokumenty dla uczestników

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji

Zaświadczenie o otrzymaniu wsparcia

Regulamin projektu

Deklaracja przystąpienia do projektu

Umowa udziału w projekcie 

Kontakt

Bogumiła Czajka

bogumiłTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 506 380 947 / (61) 28 64 964 wew. 102

 


 

Harmonogramy wsparcia

Euronauka © 2024