• s5.jpg
 • s4.jpg
 • s3.jpg
 • s2.jpg

Mikrofirma - to jest to!

Co oferujemy: dotacje na otwarcie firmy

Dla kogo:  bezrobotni i bierni zawodowo powyżej 29 roku życia z powiatów: jarocińskiego, poznańskiego, słupeckiego, średzkiego, śremskiego i wrzesińskiego

Przyjmujemy zgłoszenia na: rekrutacja zakończona

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 506 380 718


 

Spis treści

 1. Cele projektu
 2. Rekrutacja
 3. Wsparcie w ramach projektu
 4. Dokumenty do pobrania
 5. Kontakt
 6. Harmonogram

 


 

Cele projektu

 

Celem projektu jest podniesienie zdolności do prowadzenia własnej firmy u 56 osób bezrobotnych i biernych zawodowo oraz założenie i prowadzenie przez co najmniej 12 miesięcy działalności gospodarczej przez 40 osób.

Dodatkowym celem projektu jest:

 • Zdobycie przez 56 osób umiejętności niezbędnych do zaplanowania i założenia działalności gospodarczej
 • Założenie działalności gospodarczej przez 40 osób, dzięki środkom z projektu
 • Przezwyciężenie u 56 osób barier osobowościowych, które utrudniają założenie działalności gospodarczej

 

Najważniejsze informacje o projekcie:

Okres realizacji: 01.07.2016 r. - 31.03.2018 r.

Wartość projektu: 1 989 127,68 zł

Kwota dofinansowania: 1 889 671,29 zł

 

Najważniejsze efekty projektu:

 • Liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu – 56,
 • Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – 40,
 • Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 46.
 • Liczba nowych miejsc pracy w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii – 7,
 • Liczba nowych miejsc pracy w branżach o największym potencjale rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ram. smart specialisation) – 7.

 

Adresaci projektu:

 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby w wieku powyżej 50 roku życia
 • kobiety
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby o niskich kwalifikacjach

 

Wsparcie oferowane w ramach projektu

 • Wsparcie szkoleniowo-doradcze
 • Wsparcie finansowe
 • Wsparcie pomostowe

 

Uczestnikom zostaną zapewnione:

 • bezpłatne materiały szkoleniowe
 • catering
 • zwrot kosztów dojazdu na każdy dzień szkolenia
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną

 


 

Rekrutacja

 

Rozpoczęcie rekrutacji planowane jest na przełom sierpnia i września 2016 r.

 

Kto może wziąć udział w projekcie:

 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby w wieku powyżej 50 roku życia
 • kobiety
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby o niskich kwalifikacjach[1]

 

Dodatkowe warunki uczestnictwa:

 • Status na rynku pracy: osoby bezrobotne i bierne zawodowo
 • Wiek: osoby w wieku powyżej 29 roku życia
 • Miejsce zamieszkania: powiat jarociński, poznański, słupecki, średzki, śremski i wrzesiński

 

Zgłoszenie do projektu

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie Formularza rekrutacyjnego.

 

ETAPY REKRUTACJI:

 1. Ocena Formularza rekrutacyjnego zawierającego opis pomysłu na działalność gospodarczą.
 2. Ocena predyspozycji kandydatów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez rozmowę z doradcą zawodowym.

 

O przyjęciu do projektu będzie decydowała liczba punktów otrzymanych przez kandydatów na I i II etapie rekrutacji oraz punkty dodatkowe.

Dodatkowe punkty będą przyznawane na podstawie następujących kryteriów:

 • 10 punktów – dla kandydatów, którzy planują utworzyć działalność w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii
 • 10 punktów – dla kandydatów, którzy planują utworzyć działalność w branżach o największym potencjale rozwojowym i smart specialisation[2]
 • 10 punktów – dla kandydatów, którzy planują utworzyć dodatkowe miejsce pracy
 • 5 punktów – dla kobiet
 • 5 punktów – dla osób o niskich kwalifikacjach.

Ponadto priorytetowo będą traktowani kandydaci, którzy planują wnieść do swojej działalności gospodarczej wkład własny w postaci gotówkowej lub rzeczowej, np. maszyn, pojazdów, wyposażenia.

 

INNE WAŻNE INFORMACJE:

 • Do projektu zakwalifikowanych zostanie 56 osób, które będą miały najlepsze pomysły na własną firmę i predyspozycje do prowadzenia działalności.
 • Nabór formularzy rekrutacyjnych potrwa ok. 8 tygodni.
 • Wszystkie informacje nt. naboru będą umieszczane na stronie internetowej Euronauki.

 


 

Wsparcie w ramach projektu

 

 1. WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE:
 • Szkolenie z zakresu rejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Szkolenie trwa 60 godzin.

 

Program szkolenia:

Rejestrowanie działalności gospodarczej (6 godz.)

 • Najważniejsze regulacje prawne
 • Procedura rejestracji
 • Dokumenty rejestracyjne

 

Prowadzenie rozliczeń w mikroprzedsiębiorstwie: (18 godz.)

 • Formy opodatkowania
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Podatek od towarów i usług
 • Prowadzenie księgowości mikroprzedsiębiorstwa

 

Biznes plan jako podstawa kalkulacji opłacalności przedsięwzięcia, w tym planowanie i prowadzenie promocji przedsiębiorstwa (24 godz.)

 • Cel przygotowanie uczestników do napisania biznesplanu, stworzenie bazy do prowadzenia działalności gospodarczej na 2 lata.
 • Uczestnicy tworzą w grupie przykładowe modele biznesowe, symulacje prowadzenia firmy.
 • Elementy promocji (badanie potrzeb klienta, pozyskiwanie klientów, sposoby promocji)

 

Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (12 godz.)

 • Zgłoszenie obowiązku ubezpieczenia
 • Składki na ubezpieczenie społeczne
 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy
 • Obliczanie wynagrodzeń, sporządzanie listy płac
 • Formularze ZUS - zajęcia praktyczne (obsługa programu Płatnik)
 • Doradztwo w zakresie opracowania biznesplanu i innych kwestii potrzebnych do założenia działalności gospodarczej, np. związanych z promocją, pozyskiwaniem klientów, kwestii formalno-prawnych.

Doradztwo biznesowe to 4 godziny na osobę.

Cele i zakres doradztwa:

 • przygotowanie wniosków przyznanie wsparcia finansowego i biznesplanu
 • pomoc w zaplanowaniu działań i przygotowaniu się do rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów
 • motywacja uczestników

 

 1. WSPARCIE FINANSOWE:
 • dotacja w wysokości do 22 700,76 zł
 • comiesięczne wsparcie finansowe, w wysokości do 1 750,00 zł, wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności, na pokrycie podstawowych kosztów funkcjonowania firmy
 • comiesięczne wsparcie finansowe, w wysokości do 1 000,00 zł, wypłacane w okresie od 7 do 12 miesiąca prowadzenia działalności, na pokrycie podstawowych kosztów funkcjonowania firmy[3]

 

 1. WSPARCIE DLA OSÓB, KTÓRE ZAŁOŻĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ:
 • Doradztwo indywidualne i pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów natury prawnej, marketingowej, finansowej itp. – 4 godziny na osobę dla 24 osób,
 • Specjalistyczne szkolenia na tematy zgodne z potrzebami uczestników dla 14 osób.

 

INNE WAŻNE INFORMACJE:

 • Do udziału we wsparciu szkoleniowo-doradczym zakwalifikowanych zostanie 56 osób.
 • Dotacje i wsparcie finansowe przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności otrzyma 40 osób.
 • Wsparcie finansowe, wypłacane w okresie od 7 do 12 miesiąca prowadzenia działalności, otrzyma 12 osób.

 

Decyzja o przyznaniu wsparcia finansowego będzie zależała od:

 • Oceny biznesplanu przez Komisję Oceny Wniosków (70% wagi)

Każdy biznesplan zostanie oceniony przez 2 losowo wybranych ekspertów, członków Komisji Oceny Wniosków, na podstawie Karty oceny merytorycznej. Ostateczną oceną jest średnia punktów od obu oceniających.

 • Obrony biznesplanu przed Komisją Oceny Wniosków (30% wagi)

Obrona biznesplanu trwa około 20 minut na osobę i polega na odpytaniu uczestnika z zakresu biznesplanu, koncepcji i wizji rozwoju działalności gospodarczej, znajomości klientów, rynku, analizy ryzyka itp.

 


 

Do pobrania

 

Dokumenty do pobrania - dla kandydatów Dokumenty dla uczestników 


 


 

Kontakt

Michał Jędraszak
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 506 380 718

 


 

Harmonogram

[1] Do tej grupy zaliczane są osoby posiadające wykształcenie średnie i niższe.

[2] Lista branż o największym potencjale rozwojowym i branż strategicznych dla regionu jest dostępna poniżej

[3] Wsparcie wypłacane w okresie od 7 do 12 miesiąca przeznaczone jest wyłącznie dla osób w najtrudniejszej sytuacji finansowej.

Euronauka © 2024