• s5.jpg
 • s4.jpg
 • s3.jpg
 • s2.jpg

Aktywuj się!

Najważniejsze informacje

Co oferujemy: kursy zawodowe, staże z zatrudnieniem, dotacje na otwarcie firmy

Dla kogo: bezrobotni i bierni zawodowo między 18 a 29 rokiem życia; niepełnosprawni; nieuczący się dziennie (np. studia dzienne lub technikum czy liceum; kwalifikują się uczniowe szkół zaocznych i absolwenci szkół wyższych, skończonych również w trybie dziennym) z terenów powiatów jarocińskiego, poznańskiego, słupeckiego, średzkiego, śremskiego i wrzesińskiego).

Przyjmujemy zgłoszenia na: kurs pracownika biurowego, prawo jazdy kat. D z kwalifikacją wstępną

Nie przyjmujemy zgłoszeń na: dofinansowanie na własną działalność

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 506 380 947


Spis treści:

 1. Cele projektu
 2. Rekrutacja
 3. Wsparcie w ramach projektu
 4. Dokumenty do pobrania
 5. Kontakt
 6. Harmonogram

 


 

Cele projektu

 

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 264 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, mieszkających w powiatach jarocińskim, poznańskim, słupeckim, średzkim, śremskim i wrzesińskim.

 

Dodatkowym celem projektu jest:

 • Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, umiejętności i kompetencji przez uczestników
 • Zdobycie przez uczestników doświadczenia zawodowego
 • Założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej przez wybranych uczestników
 • Przełamanie barier osobowościowych, które utrudniają funkcjonowanie na rynku pracy

Najważniejsze informacje o projekcie:

Okres realizacji: 01.10.2016 r. - 31.11.2018 r.
Wartość projektu: 3 860 826,97 zł
Kwota dofinansowania: 3 667 785,62 zł

 

Najważniejsze efekty projektu:

 • Liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu – 191
 • Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje/ kompetencje/ umiejętności – 172
 • Liczba osób, która wzięła udział w stażu – 94
 • Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej – 16

 

Najważniejsze efekty projektu:

 • Liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu – 264
 • Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje/ kompetencje/ umiejętności – 238
 • Liczba osób, która wzięła udział w stażu – 139
 • Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej – 24

 

Adresaci projektu:

Osoby w wieku 18-29 lat, bez pracy, które aktualnie nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu w trybie stacjonarnym, czyli tzw. młodzież NEET, z wybranych powiatach województwa wielkopolskiego.

 


 

Wsparcie oferowane w ramach projektu

 

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe
 • Warsztaty poszukiwania pracy
 • Warsztaty kompetencji społecznych
 • Indywidualne wsparcie w poszukiwaniu pracy i adaptacji społecznej
 • Wsparcie finansowe dla osób, które podjęły pracę poza miejscem zamieszkania
 • Kursy komputerowe
 • Kursy zawodowe
 • Płatne staże
 • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

Uczestnikom zostaną zapewnione:

 • bezpłatny udział w projekcie
 • stypendia szkoleniowe i stażowe
 • zwrot kosztów dojazdu na każdy dzień szkolenia i stażu
 • bezpłatne materiały szkoleniowe
 • poczęstunek formie cateringu

 


 

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły w okresie październik 2016 r. – listopad 2018 r.

 

Kto może wziąć udział w projekcie:

Osoby, w wieku 18-29 lat, które nie pracują się i nie uczą, czyli aktualnie nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu w trybie stacjonarnym, (zakończyły edukację na 4 tygodnie przed przystąpieniem do projektu) czyli tzw. młodzież NEET.

 

Dodatkowe warunki uczestnictwa:

 • Status na rynku pracy: osoby bezrobotne i bierne zawodowo
 • Wiek: osoby w wieku 18-29 lat
 • Miejsce zamieszkania: powiaty jarociński, poznański, słupecki, średzki, śremski i wrzesiński
 • Płeć: ponad 60% kobiet

 

Zgłoszenie do projektu

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie Formularza rekrutacyjnego.

 

ETAPY REKRUTACJI:

Ścieżka I (dotyczy kursów, staży, poszukiwania pracy)

 1. Konsultacje z doradcą zawodowym, identyfikacja potrzeb uczestników, zbadanie predyspozycji zawodowych i postawy wobec pracy.

O przyjęciu do projektu będzie decydowała liczba punktów otrzymanych przez kandydatów od doradcy zawodowego.

Ścieżka II (dotyczy osób, które chcą otrzymać środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej)

 1. Konsultacje z doradcą zawodowym, identyfikacja potrzeb uczestników, zbadanie predyspozycji przedsiębiorczych.
 2. Ocena pomysłów kandydatów na prowadzenie działalności gospodarczej.

O przyjęciu do projektu będzie decydowała liczba punktów otrzymanych przez kandydatów od doradcy zawodowego oraz za ocenę pomysłów kandydatów.

 

W rekrutacji zarezerwowane będą miejsca dla następujących osób:

 • 10% – dla osób niepełnosprawnych
 • 50% – dla osób z obszarów wiejskich
 • 64% – dla kobiet
 • 70% – dla osób z wykształceniem średnim lub niższym

INNE WAŻNE INFORMACJE:

 • Wszystkie informacje nt. naboru będą umieszczane na stronie internetowej Euronauki.
 • Każdy uczestnik otrzyma wsparcie dostosowane do swoich indywidualnych potrzeb, np. udział w stażu, kursie zawodowym i stażu, dotacji na rozpoczęcie działalności.
 • Procedura rekrutacji kandydatów na dotacje będzie prowadzona w ramach odrębnej ścieżki.

 


 

Wsparcie w ramach projektu

 
W projekcie założono kilka różnych form wsparcia, z których będą mogli wybierać uczestnicy. Każdy uczestnik otrzyma wsparcie dostosowane do swoich indywidualnych potrzeb, np. udział w stażu, kursie zawodowym i stażu, dotacji na rozpoczęcie działalności.

 

 1. Indywidualne poradnictwo zawodowe (Indywidualny Plan Działania)
  Każdy uczestnik będzie miał przygotowany Indywidualny Plan Działania (IPD) przez doradcę zawodowego, w konsultacji z psychologiem, poprzez pogłębiony wywiad i test predyspozycji zawodowych. IPD będzie sporządzony przy uwzględnieniu wykształcenia, sytuacji społeczno-zdrowotnej, możliwości oraz preferencji uczestnika, predyspozycji zawodowych i ograniczeń.

 2. Pośrednictwo pracy
  Celem pośrednictwa jest kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami uczestnika. Podczas trwania projektu pośrednik pracy będzie wspierał uczestników w poszukiwaniu pracy.

 3. Wsparcie mobilności geograficznej
  - dodatek realokacyjny, w wysokości 7 709 zł, dla 3 osób które podejmą pracę w odległości ponad 50 km od swojego miejsca zamieszkania
  - dofinansowanie dojazdów do pracy przez 6 miesięcy dla 10 osób

 4. Warsztaty kompetencji społecznych (24 godziny)
  Celem warsztatów jest rozwijanie kompetencji społecznych uczestników.

 5. Warsztaty poszukiwania pracy (20 godzin)
  Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy o rynku pracy oraz umiejętności samodzielnego poszukiwania pracy przez uczestników.

 6. Kursy zawodowe
  - Doradca i monter systemów fotowoltaicznych + uprawnienia energetyczne
  - Kursy prawo jazdy kat. D + Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
  - Opiekun osób starszych, zależnych i chorych
  - Pracownik biurowy z kompetencjami w zakresie zagospodarowania surowców wtórnych w biurze
  - Kurs prawa jazdy kat. C oraz C+E wraz z kursem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej

 7. Kursy komputerowe i językowe
  - ECDL e-Obywatel
  - ECDL Profile
  - kurs języka angielskiego zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego
  - kurs języka niemieckiego zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego

 8. Staże zawodowe (dla 139 osób)
  Celem jest nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego poprzez staże spełniające standardy zgodne z Europejską i Polską Ramą Jakości Praktyk i Staży.
  Stażystom przysługuje:
  - stypendium stażowe w wysokości: 1 459 zł „na rękę”
  - zwrot kosztów dojazdu na staż
  - opłacenie badania lekarskiego
  - zakup odzieży ochronnej lub sfinansowanie przygotowania miejsca pracy dla wybranych stażystów
  - kurs BHP
  - ubezpieczenie NNW

 9. Wsparcie finansowe (dla 24 osób)
  - dotacja w wysokości do 22 700 zł
  - comiesięczne wsparcie finansowe, w wysokości do 1 750,00 zł, wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności, na pokrycie podstawowych kosztów funkcjonowania firmyDokumenty do pobrania

 

Dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty dla uczestników Dokumenty dla uczestników - DOTACJE

Regulamin projektu - aktualizacja

Biznes plan - DOCX
Biznes plan - PDF
Karta oceny biznes planu
Karta oceny do obrony biznes planu
Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego
Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - WZÓR
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego - wsparcie wekslowe


 


 

Kontakt


Bogumiła Czajka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 506 380 947 / (61) 28 64 964 wew. 102


 

Harmonogram

 

 

Listy rankingowe:

Euronauka © 2024