• s5.jpg
 • s4.jpg
 • s3.jpg
 • s2.jpg

Pozytywny impuls

 

- logotyp_samorzad.png

Rekrutacja do projektu zakończona! Szukasz kursu lub stażu? Zadzwoń - 506 380 947 / 61 28 64 964

Co oferujemy: kursy zawodowe, staże

Dla kogo: bierni zawodowo między 15 a 64 rokiem życia, korzystający z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa od 2014 r., zagrożeni ubóstwem, wykluczeniem społecznym, niepełnosprawni, korzystający ze wsparcia opieki społecznej, z terenów gmin: Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska, Zaniemyśl, Brodnica, Dolsk, Książ Wlkp., Kołaczkowo, Miłosław, Nekla, Pyzdry, Września

Przyjmujemy zgłoszenia na: staże, kursy zawodowe

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 506 380 947


 

Spis treści:

 1. Cele projektu
 2. Rekrutacja
 3. Wsparcie w ramach projektu
 4. Dokumenty do pobrania
 5. Kontakt
 6. Harmonogram wsparcia

 


 

Cele projektu

 

Celem projektu „Pozytywny impuls” jest integracja społeczna i zawodowa 45 osób, przy wykorzystaniu różnych form aktywizacji i podjęcie zatrudnienia przez 10 osób. Cel ma zostać zrealizowany w okresie od 01.06.2017 r. do 31.05.2018 r., a wsparciem ma zostać objętych 45 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gmin wiejskich obszarów funkcjonalnych, wymagających wsparcia procesów rozwojowych, z powiatów średzkiego, śremskiego i wrzesińskiego.

 

Dodatkowym celem projektu jest:

 • Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, umiejętności i kompetencji przez uczestników
 • Zdobycie przez uczestników doświadczenia zawodowego
 • Przełamanie barier osobowościowych, które utrudniają funkcjonowanie na rynku pracy

 

Najważniejsze informacje o projekcie:

Okres realizacji: 01.06.2017 r. - 31.05.2018 r.

Wartość projektu: 457 356,35 zł

Kwota dofinansowania: 434 488,53 zł

 

Najważniejsze efekty projektu:

 • Liczba osób objętych Indywidualnym Planem działania (IPD) - 45
 • Liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu – 45
 • Liczba osób, która skorzystała ze wsparcia psychologicznego - 45
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje/ kompetencje/ umiejętności – 38
 • Liczba osób, która wzięła udział w stażu – 16

 

Adresaci projektu:

Projekt jest skierowany do 45 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

 

Wsparcie oferowane w ramach projektu

 • Aktywizacja społeczna uczestników, w tym:
  • Indywidualne konsultacje psychologiczne (3 godz. na osobę) – 45 osób
  • Warsztaty kompetencji społecznych (40 godzin) – 45 osób
  • Wsparcie ekspertów (np. prawnika) w rozwiązywaniu problemów osobistych – 4 osób
  • Aktywizacja zawodowa uczestników, w tym:
   • Indywidualne poradnictwo zawodowe (Indywidualny Plan Działania) dla każdego z uczestników (3 godz. na osobę) – 45 osób
   • Warsztaty poszukiwania pracy (18 godzin) – 45 osób
   • kursy zawodowe – 38 osób
   • 5 miesięczne staże – 16 osób
   • Pośrednictwo pracy (3 godz. na osobę)

 

Uczestnikom zostaną zapewnione:

 • bezpłatny udział w projekcie
 • stypendia szkoleniowe i stażowe
 • zwrot kosztów dojazdu na każdy dzień szkolenia i stażu
 • bezpłatne materiały szkoleniowe
 • poczęstunek formie cateringu

 


 

Rekrutacja

 

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły do 31.05.2018 r.

 

Kto może wziąć udział w projekcie:

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

 

Dodatkowe warunki uczestnictwa:

 • Status na rynku pracy: osoby bierne zawodowo
 • Wiek: osoby w wieku 15-64 lata
 • Miejsce zamieszkania: gminy Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska, Zaniemyśl, Brodnica, Dolsk, Książ Wlkp., Kołaczkowo, Miłosław, Nekla, Pyzdry, Września
 • Płeć: ponad 60% kobiet
 • osoby niepełnosprawne o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności: 10% uczestników
 • osoby spełniające przesłankę ubóstwa, doświadczającą wielokrotnego wykluczenia społecznego: 20% uczestników
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa: 70% uczestników.

 

Zgłoszenie do projektu

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie Formularza rekrutacyjnego.

 

ETAPY REKRUTACJI:

1. Złożenie Formularza zgłoszeniowego i weryfikacja kwalifikowalności kandydata do projektu.

2. Ocena kandydata prowadzona przez doradcę zawodowego i psychologa. Ocena polega na weryfikacji potrzeb, predyspozycji zawodowych, wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz ocenie motywacji do zmian.

O przyjęciu do projektu będzie decydowała liczba punktów otrzymanych przez kandydatów od doradcy zawodowego i psychologa.

 

W rekrutacji zarezerwowane będą miejsca dla następujących osób:

 • kobiety – minimum 60% uczestników
 • osoby niepełnosprawne o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – minimum 10% uczestników
 • osoby spełniające przesłankę ubóstwa, doświadczającą wielokrotnego wykluczenia społecznego – 20% uczestników
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – 70% uczestników

 

Wszystkie informacje nt. naboru będą umieszczane na stronie internetowej Euronauki.

 


 

Wsparcie oferowane w projekcie

 

W projekcie założono kilka różnych form wsparcia, z których będą mogli wybierać uczestnicy. Każdy uczestnik otrzyma wsparcie dostosowane do swoich indywidualnych potrzeb.

 1. Indywidualne konsultacje psychologiczne (3 godz. na osobę)
  Wsparcie obejmuje diagnozę indywidualną, na podstawie testów i rozmów. Psycholog będzie wspierał uczestników w zakresie motywacji do działania, zmiany sytuacji życiowej, budowania postawy proaktywnej, budowaniu poczucia wł. wartości i pozytywnego wizerunku.

 2. Warsztaty kompetencji społecznych (40 godzin)
  Celem warsztatów jest rozwijanie kompetencji społecznych uczestników.

 3. Wsparcie ekspertów (np. prawnika) w rozwiązywaniu problemów osobistych
  Uczestnicy będą mogli, w razie potrzeby, skorzystać z pomocy eksperckiej, np. prawnej, lekarskiej, przy rozwiązywaniu problemów prawnych (np. wpływu udziału w projekcie i uzyskania stypendiów/wynagrodzenia na otrzymywane świadczenia społeczne), zdrowotnych itp.

 4. Indywidualne poradnictwo zawodowe (Indywidualny Plan Działania)
  Każdy uczestnik będzie miał przygotowany Indywidualny Plan Działania (IPD) przez doradcę zawodowego, w konsultacji z psychologiem, poprzez pogłębiony wywiad i test predyspozycji zawodowych. IPD będzie sporządzony przy uwzględnieniu wykształcenia, sytuacji społeczno-zdrowotnej, możliwości oraz preferencji uczestnika, predyspozycji zawodowych i ograniczeń.

 5. Pośrednictwo pracy
  Celem pośrednictwa jest kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami uczestnika. Podczas trwania projektu pośrednik pracy będzie wspierał uczestników w poszukiwaniu pracy.

 6. Warsztaty poszukiwania pracy (18 godzin)
  Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy o rynku pracy oraz umiejętności samodzielnego poszukiwania pracy przez uczestników.

 7. Kursy zawodowe (dla 38 osób)
  Kursy zawodowe mają na celu nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie.

  Dobór tematów kursów będzie dokonywanie zgodnie z Indywidualnym Planem Działania każdego uczestnika.

 8. Staże zawodowe (dla 16 osób)
  Celem jest nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego poprzez staże spełniające standardy zgodne z Europejską i Polską Ramą Jakości Praktyk i Staży.

  Stażystom przysługuje:
  - stypendium stażowe w wysokości ok. 1 450 zł „na rękę”
  - zwrot kosztów dojazdu na staż
  - opłacenie badania lekarskiego
  - zakup odzieży ochronnej dla wybranych stażystów
  - ubezpieczenie NNW

 


 

Dokumenty do pobrania

 

Dokumenty rekrutacyjne Dokumenty dla uczestników

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji

Zaświadczenie o otrzymaniu wsparcia

Regulamin projektu

Deklaracja przystąpienia do projektu

Umowa udziału w projekcie


 


 

Kontakt

Bogumiłą Czajka

bogumiłTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 506 380 947 / (61) 28 64 964 wew. 102

 


 

Harmonogram wsparcia

Euronauka © 2024